17.09.2018 год.   

Формуларите за електронско пријавувањето на учесници на настанот „НОЕМВРИ-Месец на науката 2018“ се активни. 

ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАВАЈТЕ на точноста на податоците кои ги внесувате во формуларот бидејќи истите ќе бидат искористени за изработка на сертификати, пофалници и дипломи. Формуларот треба целосно да биде пополнет користејќи македонска подршка, освен полето за „Адреса за електронска пошта на менторот“.

 

Формулар за пријава на експерименти 10. ноември за ученици од I-VI одделение.

Формулар за пријава на експерименти 17. ноември за ученици од VII-IX одделение.

Формулар за пријава на експерименти 24. ноември за ученици од I-IV година.